Services and Prices

Silje Skarsbø tilbyr ein høg standard av omsetjingar mellom det engelske og dei norske språka. Omsetjingar kan gjerast frå tekst i tekst dokument, websider, lydfiler eller filmar. Omsetjingar frå media utanom tekst dokument kjem med ein ekstra kostnad, då dette tek lengre tid.

Silje tilbyr òg andre tenester som retting av tekstar på både norsk og engelsk, og informasjon leiting/innhaldskriving på båe språka. Viss de har eit prosjekt de trur eg kan hjelpe dykk med, er det berre å ta kontakt.

Prisar:
Omsetjing av dokument: 1.25kroner per ord.
Timepris: For alt anna arbeid er det timepris på 500kroner i timen. Dette inkluderer viss ein tekst som skal omsetjast må takast i frå ei webside, lydfiler eller film. Timeprisen kjem då i tillegg til omsetjinga av sjølve orda, men inkluderer berre tida brukt på å ta teksten frå andre media.

Til dømes: 500 ord takast frå ein video for omsetjing, dette tek 15 minutt. Prisen på alt vert då 750kroner, 625 kroner for sjølve omsetjinga, og 125kroner for tida brukt på å få teksten frå videoen. Dette er berre eit eksempel, og prisen kan variere. Til dømes kan det ta 5-10 minutt å finne ein tekst på ei webside, men det kan da ein time å få teksten ifrå ei lydfil av dårleg kvalitet.

Silje Skarsbo offers a high level of translations between the English and Norwegian languages. Translations can made of texts obtained from text documents, or webpages, audio or video, although please note that there is an extra charge for translations carried out on text not provided in text documents, as this requires more work.

Silje also offers services such as proofreading and editing in either language and research and content writing in either language

Pricing:
Document translation – 90pence or 1,25NOK per word, for larger projects a discount may be agreed.
Hourly rate : £40 or 500NOK per hour. This is charged for any other services provided, including if text needs to be obtained by the translator from webpages, audio or video. Please note that the hourly rate is chargeable in addition to the charge per word, but is only applicable to the time spent retrieving the text.

Example: 500 words are obtained from a video for translation, this takes 15 minutes. The overall cost of the job is 750NOK, 625NOK for the translation itself, and 125 for the time spent retrieving the text from the video. Please note that this is an example only and that such a job may take both less, or more time depending on the quality of media. As an example, retrieving the text from a webpage might take 5-10 minutes, but retrieving the text from a low quality audio file might take an hour.